top of page

JAK TO BYLO A JAKÉ JE TO DNES

Vznikli jsme před čtyřmi lety s cílem dát nový impuls rozvoji Zelenče. Vznikli jsme zdola, z iniciativy a s podporou řady občanů. Nejsme politická strana ani hnutí, jsme občanská iniciativa tvořená lidmi, které spojuje zájem o Zeleneč. 

V čele obce tehdy stál úspěšný a populární starosta Michael Husinec. Chtěli jsme mu pomoci, chtěli jsme přinést nový vítr do plachet obce. Zpočátku se nám to docela dařilo. Prosadili jsme např. demografickou studii, vznik pracovních výborů zastupitelstva, grantový systém, nový web obce a Mobilní rozhlas a větší informovanost o dění v obci.

S odstoupením pana starosty Husince přišla doba, kdy většina v zastupitelstvu úplně rezignovala na diskusi. Začala zabíjet jakoukoli naši iniciativu a protlačovat na sílu svá rozhodnutí, která ovšem ve většině případů nevedla k žádnému řešení problémů. Často je dokonce ještě prohlubovala. A tak nezbylo, než začít bránit zdravý rozum. Proto jsme rozporovali zbytečnou a předraženou novostavbu mateřské školy ve Feroně nebo územní plán, který hrozil jen v Zelenči novou výstavbou pro 1000 a více lidí.

Výsledkem toho všeho je stav, kdy se Zeleneč přestal rozvíjet a o tom, co dělá starosta či místostarosta, nevědí ani na úřadě. Skoro všechny okolní obce nás předběhly.  Zeleneč zkrátka zaspal.

JAKÉ JE ŘEŠENÍ

Jako Sousedé pro Zeleneč máme chuť to změnit. I my tu máme své rodiče, děti a vnoučata, své sousedy a i my tu chceme spokojeně žít. 

V našem týmu se spojily síly zelenečských starousedlíků se sousedy, kteří tu žijí kratší dobu. Chceme zúročit naše zkušenosti. Máme vizi udržitelného rozvoje a chceme ji realizovat. Chceme profesionálně a chytře řídit obec, spolupracovat s odborníky a využívat nové finanční zdroje. Chceme nabídnout plnohodnotný život různým skupinám obyvatel. Chceme ukončit provizorium v umístění školy a školky. Chceme začít řešit dopravu a parkování. Chceme posílit bezpečnost a energetickou soběstačnost Zelenče.

Ve svém čele máme Vítka Šikýře, jehož životní příběh je tím nejlepším předpokladem pro profesionální a citlivé řízení obce.

Sami ale na rozvoj nestačíme. Potřebujeme k tomu vás, naše sousedy. Vy a vaše aktivita jsou největší bohatství Zelenče.

NESLIBUJEME MODRÉ Z NEBE !

Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli říci, že většinu máme za sebou, tak co nám ještě zbývá udělat. V mnoha oblastech jsme naopak teprve na začátku. V obecním šuplíku nemáme prakticky žádné projekty. Máme jen své peníze a velmi úzký, byť schopný a motivovaný, obecní úřad a technické služby. Sice máme vizi a nápady, ale od nich je k realizaci dost daleko. A proto vám nebudeme slibovat modré z nebe, nýbrž jen reálné věci, které se dají uskutečnit za čtyři roky, s našimi finančními zdroji a s lidskými zdroji, které dědíme po našich předchůdcích a které doplníme našimi vlastními silami. 

progam2022

CO VÁS ZAJÍMÁ ?

 • S pomocí odborníků a za účasti občanů zpracujeme realistický strategický plán rozvoje obce a územní plán
  S pomocí odborníků a za účasti občanů zpracujeme realistický strategický plán rozvoje obce a územní plán pro celý Zeleneč a Mstětice odrážející především zájmy lidí, kteří už v Zelenči žijí, a také ochranu krajiny a přírodního bohatství. Na tyto dva dokumenty navážeme urbanistickou a architektonickou studií celé obce.
 • Zajistíme trvalou možnost nakupovat potraviny a zboží přímo v obci
  Zajistíme, aby lidé ze Zelenče měli trvale možnost nakupovat potraviny a zboží každodenní spotřeby přímo v obci, a to buď podporou stávajících obchodů nebo obecní podporou vzniku nových provozoven.
 • Zrekonstruujeme objekt Školní 2 a 3, rozšíříme zázemí základní školy a vytvoříme motivační systém pro pedagogy.
  Zrekonstruujeme objekt Školní 2 a 3 pro účely centrální mateřské školy. Rozšíříme zázemí základní školy o odborné učebny a dílny. Vytvoříme motivační systém pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ.
 • Zajistíme odborné zpracování dopravní studie a pustíme se do realizace
  Zajistíme odborné zpracování dopravní studie celé obce a pustíme se do realizace navržených kroků.
 • Zřídíme obecní policii
  Zřídíme obecní policii s provozem sedm dní v týdnu a 24 hodin denně.
 • Postavíme skutečně multifunkční halu pro sport i kulturu, vybudujeme další venkovní sportoviště
  V areálu Ferony postavíme skutečně multifunkční halu pro sport i kulturu, parkoviště s dostatečnou kapacitou. Rozšíříme sportovní areál o hřiště 8+1 s umělým povrchem a další venkovní plochy pro různé druhy sportů např. inline, volejbal nebo basketbal. U cyklostezky vybudujeme pumptrack.
 • Zrekonstruujeme historický objekt č. p. 38 a zahájíme revitalizaci samotného rybníka a jeho okolí
  Zrekonstruujeme historický objekt č. p. 38, zajistíme odbahnění a zahájíme revitalizaci samotného rybníka a jeho okolí, kam umístíme prostory pro setkávání a komunitní činnost, coworkingové centrum, moderní knihovnu, čítárnu, kavárnu a veřejný internet.
 • Zajistíme služby pro seniory a zpracujeme projekt domu s pečovatelskou službou
  Zajistíme službu senior taxi a nabídku pečovatelských a zdravotnických služeb pro seniory. Zpracujeme projekt domu s pečovatelskou službou v proluce “U Lva” a na přilehlých pozemcích obce.
 • Podpoříme další rozvoj zeleně, zkrášlíme veřejná prostranství květinami, doplníme stávající zeleň
  Podpoříme další rozvoj zeleně v obci systematickým osazováním pozemků a jejich odbornou údržbou. Provedeme pasportizaci zeleně a vysadíme stromořadí podél polních cest a nových cyklostezek. Zkrášlíme veřejná prostranství květinami a budeme se o ně starat. Doplníme stávající zeleň o další přírodě blízké prvky - mokřady, remízky, stezky, větrolamy do celistvých zemědělských ploch.
 • S investorem ve Mstěticích uzavřeme smlouvu, která ochrání zájmy zelenečských občanů
  S investorem ve Mstěticích uzavřeme smlouvu, která ochrání zájmy zelenečských občanů a obci zajistí vůči investorovi rovné postavení.
 • Posílíme tým zaměstnanců obecního úřadu o stavaře, ekonoma a specialistu na dotace
  Jako nezbytný předpoklad pro další rozvoj posílíme tým zaměstnanců obecního úřadu o stavaře, ekonoma a specialistu na dotace. Posílíme tým, zázemí a vybavení technických služeb, do jehož čela postavíme zkušeného manažera vybraného v konkurzu.
 • Stanovíme pravidelné termíny jednání zastupitelstva
  Stanovíme pravidelné termíny jednání zastupitelstva, zavedeme jejich nahrávání a online přenosy a pro větší přehlednost budeme používat projekční techniku.
 • Provedeme inventarizaci obecního majetku, audit hospodaření a smluvních vztahů obce
  Provedeme inventarizaci obecního majetku, audit hospodaření a smluvních vztahů obce. V návaznosti na zjištění začneme pracovat na zlepšení.
 • Zdvojnásobíme objem financí jdoucí do grantového systému
  Už pro rok 2023 zdvojnásobíme objem financí jdoucí do grantového systému podpory spolků a občanských aktivit.
 • Zavedeme pravidelná setkávání se starostou (místostarostou)
  Zavedeme pravidelná setkávání se starostou (místostarostou).
 • Vytvoříme plán budování a rekonstrukcí chodníků a komunikací a plán rekonstrukcí dětských hřišť
  Vytvoříme plán budování a rekonstrukcí chodníků a komunikací a plán rekonstrukcí dětských hřišť a pustíme se do nich. Prioritou budou chodníky v ulici Kmochova, podél hlavních ulic a v okolí rybníka a také ve Mstěticích od již stojících domů k nádraží.
 • Vybudujeme opravdové psí hřiště
  Vybudujeme opravdové psí hřiště.
 • Obnovíme tradici společného zpívání pod vánočním stromem a projekt Seniorské akademie
  Obnovíme tradici společného zpívání pod vánočním stromem a znovu rozjedeme projekt Seniorské akademie - pravidelná setkání se zajímavými hosty.
 • Na webu obce zřídíme informační a poradenské centrum pro zelenečské podnikatele a farmáře
  Na webu obce zřídíme informační a poradenské centrum pro zelenečské podnikatele a farmáře.
 • Státní svátky a významná výročí si budeme připomínat spolu s vámi a začneme už 28. října
  Státní svátky a významná výročí si budeme připomínat spolu s vámi a začneme už 28. října.
 • Ve spolupráci s řediteli MŠ a ZŠ ihned vyřešíme problémy obou škol
  Ve spolupráci s řediteli MŠ a ZŠ ihned vyřešíme problémy obou škol, které zvládneme svépomocí (opravy, úpravy, administrativní, IT nebo technická podpora aj.).
 • Povedeme intenzivní jednání o odhlučnění zkapacitněných dálnic D10 a D11
  Povedeme intenzivní jednání o odhlučnění zkapacitněných dálnic D10 a D11, o navýšení kapacity vlakového spojení s Prahou i s ohledem na vznikající projekt ve Mstěticích, o provozu místních linek MHD (např. Brandýs-Zeleneč-Klánovice) a řešení kamionové dopravy v okolí obce.
 • Návrh rozpočtu na další rok bude zveřejněn vždy již během léta
  Návrh rozpočtu na další rok bude zveřejněn vždy již během léta, bude o něm vedena veřejná diskuse, půjde o tzv. rozklikávací rozpočet a část výdajů bude mít formu tzv. participativního rozpočtu.
 • Schvalování většiny veřejných zakázek přeneseme ze starosty na zastupitelstvo
  Schvalování většiny veřejných zakázek přeneseme ze starosty na zastupitelstvo a všechny veřejné zakázky nad 50.000 Kč budou zveřejňovány.
 • Pro významné stavby ovlivňující budoucí vzhled obce využijeme architektonické soutěže
  Pro významné stavby ovlivňující budoucí vzhled obce využijeme architektonické soutěže, které umožňují vybrat vítěze nejen na základě nejnižší ceny.
 • Do financování investic zapojíme další zdroje - dotační, grantové a úvěrové
  Do financování investic zapojíme další zdroje - dotační, grantové a v odůvodněných případech a za výhodných podmínek i úvěrové.
 • Prosadíme digitalizaci obecního úřadu formou sdílení dokumentů
  Prosadíme digitalizaci obecního úřadu formou sdílení dokumentů mezi pracovníky úřadu a zastupiteli, digitalizace klíčových dokumentů a sdílení dokumentů občanům.
 • Budeme pokračovat v přechodu na dálkový automatický odečet vody
  Budeme pokračovat v přechodu na dálkový automatický odečet vody se zajištěním automatické detekce úniku či abnormální spotřeby vody. Zvážíme znovuzavedení záloh na vodné a stočné.
 • Zavedeme možnost bezhotovostní úhrady služeb přímo na obecním úřadu
  Zavedeme možnost bezhotovostní úhrady služeb přímo na obecním úřadu.
 • Zasadíme se o to, aby obce, jejichž občané využívají zelenečská školská zařízení, adekvátně přispívaly na jejich provoz
  Zasadíme se o to, aby obce, jejichž občané využívají zelenečská školská zařízení, případně jinou občanskou vybavenost, adekvátně přispívaly na jejich provoz.
 • Společně s uživateli stanovíme jasná pravidla pro využívání všech sportovišť pro občany obce
  Společně s uživateli stanovíme jasná pravidla pro využívání všech sportovišť pro občany obce. Totéž se týká pravidel pro pronájmy veřejných prostor a jiné služby poskytované obcí.
 • Zasadíme se o maximální informovanost občanů, a to i vydáváním elektronického a tištěného obecního zpravodaje
  Zasadíme se o maximální informovanost občanů, a to i vydáváním elektronického a tištěného obecního zpravodaje s občanskou redakční radou.
 • S využitím mobilní aplikace zavedeme možnost oznamovat on-line závady a problémy na území obce
  S využitím mobilní aplikace zavedeme možnost oznamovat on-line závady a problémy na území obce.

CO JEŠTĚ UDĚLÁME ?

V dopravě opravíme komunikaci na výjezdu směr Svémyslice a Šestajovice, prosadíme stavební úpravy a snížení rychlosti v ul. Bezručova a Čsl. armády, nasvítíme všechny důležité pěší přechody, zajistíme parkoviště pro kola na železniční zastávce, dobudujeme stezky (směr Mstětice a Nehvizdy, resp. do Šestajovic).

V energetice pokročíme v instalaci úsporných světelných zdrojů ve veřejném osvětlení a všech objektech obce. Umístíme fotovoltaiku na všechny obecní objekty, kde to je vhodné. Intenzivně začneme hledat možnosti energetických úspor obecních objektů. Pomoc při realizaci fotovoltaiky, tepelného čerpadla či výměně nevyhovujícího kotle na tuhá paliva nabídneme také občanům.

Necháme zpracovat kvalitní plán odpadového hospodářství dle zákona o odpadech a začneme systematicky pracovat na vybudování nového sběrného dvora. Přehodnotíme výši poplatků a možnosti sběru všech druhů odpadů (podzemní kontejnery, obecní kompostéry apod.). 

 

Vysoutěžíme a podpoříme projekt vysokorychlostního internetu optickým kabelem po celé obci.

Ve spolupráci s Povodím Labe vyčistíme a upravíme koryta Zelenečského a Čelákovického potoka. Budeme pokračovat v projektu podzemního vodojemu. Prověříme příčiny vysokého procenta nefakturované vody. 

 

Nastavíme tvorbu finančních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku v dostatečné výši. Na základě odborného posouzení budeme modernizovat ČOV a postupně pracovat na snižování její energetické náročnosti.

Podpoříme rozšíření výuky uměleckých oborů v rámci ZUŠ přímo v Zelenči a projekty dalšího vzdělávání veřejnosti i konkrétních skupin, jako např. počítačové, jazykové a rekvalifikační kurzy. 

Urychleně přijmeme plán rozvoje sportu a tím umožníme čerpat dotační prostředky z Národní sportovní agentury sportovním klubům v Zelenči. A s jejich pomocí zajistíme vybudování dalších sportovišť.

Doplníme chybějící interní předpisy, vyhlášky a směrnice a zavedeme jejich pravidelnou revizi.

Dlouhodobé projekty, na nichž začneme hned po volbách pracovat

 • Nové administrativní a komerční centrum v areálu bývalé lištárny

 • Dům s pečovatelskou službou podle nejnovějších trendů 

 • Amfiteátr pro pořádání venkovních akcí 

 • Maximální energetická soběstačnost

 • Rozšíření hřbitova

 • Obnova kapličky u cesty na Šestajovice

 • Program na podporu využití dešťové vody

bottom of page