top of page

JAK TO BYLO A JAKÉ JE TO DNES

Vznikli jsme před čtyřmi lety s cílem dát nový impuls rozvoji Zelenče. Vznikli jsme zdola, z iniciativy a s podporou řady občanů. Nejsme politická strana ani hnutí, jsme občanská iniciativa tvořená lidmi, které spojuje zájem o Zeleneč. 

V čele obce tehdy stál úspěšný a populární starosta Michael Husinec. Chtěli jsme mu pomoci, chtěli jsme přinést nový vítr do plachet obce. Zpočátku se nám to docela dařilo. Prosadili jsme např. demografickou studii, vznik pracovních výborů zastupitelstva, grantový systém, nový web obce a Mobilní rozhlas a větší informovanost o dění v obci.

S odstoupením pana starosty Husince přišla doba, kdy většina v zastupitelstvu úplně rezignovala na diskusi. Začala zabíjet jakoukoli naši iniciativu a protlačovat na sílu svá rozhodnutí, která ovšem ve většině případů nevedla k žádnému řešení problémů. Často je dokonce ještě prohlubovala. A tak nezbylo, než začít bránit zdravý rozum. Proto jsme rozporovali zbytečnou a předraženou novostavbu mateřské školy ve Feroně nebo územní plán, který hrozil jen v Zelenči novou výstavbou pro 1000 a více lidí.

Výsledkem toho všeho je stav, kdy se Zeleneč přestal rozvíjet a o tom, co dělá starosta či místostarosta, nevědí ani na úřadě. Skoro všechny okolní obce nás předběhly.  Zeleneč zkrátka zaspal.

JAKÉ JE ŘEŠENÍ

Jako Sousedé pro Zeleneč máme chuť to změnit. I my tu máme své rodiče, děti a vnoučata, své sousedy a i my tu chceme spokojeně žít. 

V našem týmu se spojily síly zelenečských starousedlíků se sousedy, kteří tu žijí kratší dobu. Chceme zúročit naše zkušenosti. Máme vizi udržitelného rozvoje a chceme ji realizovat. Chceme profesionálně a chytře řídit obec, spolupracovat s odborníky a využívat nové finanční zdroje. Chceme nabídnout plnohodnotný život různým skupinám obyvatel. Chceme ukončit provizorium v umístění školy a školky. Chceme začít řešit dopravu a parkování. Chceme posílit bezpečnost a energetickou soběstačnost Zelenče.

Ve svém čele máme Vítka Šikýře, jehož životní příběh je tím nejlepším předpokladem pro profesionální a citlivé řízení obce.

Sami ale na rozvoj nestačíme. Potřebujeme k tomu vás, naše sousedy. Vy a vaše aktivita jsou největší bohatství Zelenče.

NESLIBUJEME MODRÉ Z NEBE !

Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli říci, že většinu máme za sebou, tak co nám ještě zbývá udělat. V mnoha oblastech jsme naopak teprve na začátku. V obecním šuplíku nemáme prakticky žádné projekty. Máme jen své peníze a velmi úzký, byť schopný a motivovaný, obecní úřad a technické služby. Sice máme vizi a nápady, ale od nich je k realizaci dost daleko. A proto vám nebudeme slibovat modré z nebe, nýbrž jen reálné věci, které se dají uskutečnit za čtyři roky, s našimi finančními zdroji a s lidskými zdroji, které dědíme po našich předchůdcích a které doplníme našimi vlastními silami. 

progam2022

CO VÁS ZAJÍMÁ ?

CO JEŠTĚ UDĚLÁME ?

V dopravě opravíme komunikaci na výjezdu směr Svémyslice a Šestajovice, prosadíme stavební úpravy a snížení rychlosti v ul. Bezručova a Čsl. armády, nasvítíme všechny důležité pěší přechody, zajistíme parkoviště pro kola na železniční zastávce, dobudujeme stezky (směr Mstětice a Nehvizdy, resp. do Šestajovic).

V energetice pokročíme v instalaci úsporných světelných zdrojů ve veřejném osvětlení a všech objektech obce. Umístíme fotovoltaiku na všechny obecní objekty, kde to je vhodné. Intenzivně začneme hledat možnosti energetických úspor obecních objektů. Pomoc při realizaci fotovoltaiky, tepelného čerpadla či výměně nevyhovujícího kotle na tuhá paliva nabídneme také občanům.

Necháme zpracovat kvalitní plán odpadového hospodářství dle zákona o odpadech a začneme systematicky pracovat na vybudování nového sběrného dvora. Přehodnotíme výši poplatků a možnosti sběru všech druhů odpadů (podzemní kontejnery, obecní kompostéry apod.). 

 

Vysoutěžíme a podpoříme projekt vysokorychlostního internetu optickým kabelem po celé obci.

Ve spolupráci s Povodím Labe vyčistíme a upravíme koryta Zelenečského a Čelákovického potoka. Budeme pokračovat v projektu podzemního vodojemu. Prověříme příčiny vysokého procenta nefakturované vody. 

 

Nastavíme tvorbu finančních prostředků na obnovu infrastrukturního majetku v dostatečné výši. Na základě odborného posouzení budeme modernizovat ČOV a postupně pracovat na snižování její energetické náročnosti.

Podpoříme rozšíření výuky uměleckých oborů v rámci ZUŠ přímo v Zelenči a projekty dalšího vzdělávání veřejnosti i konkrétních skupin, jako např. počítačové, jazykové a rekvalifikační kurzy. 

Urychleně přijmeme plán rozvoje sportu a tím umožníme čerpat dotační prostředky z Národní sportovní agentury sportovním klubům v Zelenči. A s jejich pomocí zajistíme vybudování dalších sportovišť.

Doplníme chybějící interní předpisy, vyhlášky a směrnice a zavedeme jejich pravidelnou revizi.

Dlouhodobé projekty, na nichž začneme hned po volbách pracovat

  • Nové administrativní a komerční centrum v areálu bývalé lištárny

  • Dům s pečovatelskou službou podle nejnovějších trendů 

  • Amfiteátr pro pořádání venkovních akcí 

  • Maximální energetická soběstačnost

  • Rozšíření hřbitova

  • Obnova kapličky u cesty na Šestajovice

  • Program na podporu využití dešťové vody

bottom of page