top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU A NOVINEK

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). My, nezávislý kandidáti Sousedé pro Zeleneč (dále jen SPZ) adresa je Fibichova 1043, 250 91 Zeleneč, bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.sousedeprozelenec.cz.

1. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení Ing. Pavel Fajt
Bytem Fibichova 1043, 250 91 Zeleneč

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese spravce@sousedeprozelenec.cz nebo dopisem zaslaným na adresu SPZ.

 

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání novinek a newsletterů o aktivitách SPZ.

 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru nebo odhlášen z odběru nebo zasláním odvolání na emailovou i korespondenční adresu správce údajů.

 

6. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

8. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
V SPZ přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům

  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

  • právo na omezení zpracování osobních údajů

  • právo na přenositelnost osobních údajů

  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

  • právo vznést námitku.
     

10. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPZ nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

11. ÚČINNOST
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat emailem o všech podstatných změnách.

bottom of page