top of page

V komunálních volbách mohou volit i cizinci

Aktualizováno: 3. 8. 2022

Občané členských států Evropské unie mohou v České republice volit ve volbách do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.Podmínkou je:

  • občanství jiného členského státu EU

  • dosažení věku 18 let nejpozději druhý den voleb

  • povolení k trvalému pobytu, příp. potvrzení o přechodném pobytu v obci, v níž má občan zájem volit.

Žádná z těchto osob však není v seznamu voličů automaticky evidována. O takový zápis, tedy o zápis do seznamu voličů na obecním úřadě v místě pobytu, je třeba požádat.


Žádost musí být podána na obecní úřad nejpozději dva dny přede dnem voleb, v letošním roce tedy nejpozději ve středu 21.9.2022. Je možné ji podat osobně (v takovém případě je třeba prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a místo pobytu na území ČR) či písemně (stačí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu pobytu v ČR). Obecní úřad je povinen do 48 hodin žádosti vyhovět nebo písemně sdělit důvody, pro které žádosti nevyhověl. Zápis v seznamu trvá tak dlouho, dokud volič nepožádá o výmaz, a nemá žádný dopad na evidenci v seznamu voličů v domovském státě EU.


Pro bližší informace můžete taktéž navštívit: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx


Markéta Schovánková

48 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page