top of page

Proč dvě vyjádření k projektu „Nový Zeleneč“?

Minulý týden vznikla a byla podána hned dvě vyjádření k posuzování vlivu na životní prostředí projektu výstavby ve Mstěticích, tedy nedílné součásti Zelenče. První bylo podáno za obec Zeleneč a podepsali jej všichni zastupitelé. Druhé vzniklo z iniciativy Sousedů pro Zeleneč a při diskusích ve výboru pro strategický rozvoj a územní plánování. První představuje minimalistickou verzi připomínek – kompromis zastánců výstavby a jejích oponentů. Druhé vyjadřuje rozšířenou verzi připomínek a je odrazem nesouhlasu s bombastickým projektem, který zasáhne do životního prostředí i do životů nás všech.

O co všechno vlastně jde

V krátkosti si připomeňme, že ve Mstěticích má v následujících letech vyrůst sídelní struktura s parametry malého města. Půjde nejen o bydlení pro více než tři tisíce obyvatel, ale i občanskou vybavenost, o níž se nám v Zelenči může momentálně jen zdát. Její součástí má být nová škola, školka, radnice, prostory pro ordinace lékařů, lékárnu, řadu obchodů a provozoven různých služeb, víceúčelová hala, různá sportoviště, velký park s vodní plochou a dokonce i kostel. Mnohé projektované stavby mají mít až čtyři nadzemní podlaží.

Na první pohled to vypadá, jako kdyby se někdo cíleně pokoušel přenést život a dynamiku rozvoje ze Zelenče do Mstětic. Ne náhodou nese celý projekt symbolický název Nový Zeleneč.

Nové městečko má vyrůst na zelené louce. Tedy přesněji řečeno na polích, z nichž významná část představuje zemědělskou půdu nejvyšších bonit. Má vyrůst v blízkosti areálu strategického podniku Čepro, na dohled obřím stavbám logistických hal a uprostřed trasy zamýšleného aglomeračního okruhu! Tedy v lokalitě již dnes zásadně zasažené megalomanskými stavbami a dopravními problémy. Je evidentní, že masivní výstavba tyto problémy jen zmnoží a umocní. I dopravní studie investora předpovídá, že se jí nejméně zdvojnásobí individuální automobilová doprava přes Zeleneč.

Postoj obce se zatím (ne)mění

Minulé zastupitelstvo Zelenče se svým souhlasem se zásadní změnou územního plánu Mstětic stalo důležitým aktérem celé výstavby. Stalo se tak, aniž by vedení obce s investorem uzavřelo jakoukoli vymahatelnou smlouvu, zakotvující podmínky výstavby, a zajištění nejrůznějších služeb obyvatelům Mstětic, včetně financování všech investičních i provozních nákladů. Ani nemluvě o tom, že by se investor zavázal kompenzovat negativní dopady, které výstavbou vzniknou Zelenči a jeho obyvatelům.

Ani po volbách se situace nezměnila natolik, aby v zastupitelstvu převládli odpůrci  výstavby. Stanovisko obce k dopadům projektu na životní prostředí je tak velmi krotké. Je kompromisem mezi vedením obce, které výstavbu dlouhodobě podporovalo a podporuje, a částí zastupitelstva, jež po vedení obce požaduje, aby o projektu nezkresleně informovalo a důsledně hájilo zájmy svých občanů. Shoda tak vznikla jen na dílčích připomínkách, jakými jsou zajištění projektové dokumentace pro okružní křižovatku v místě stávajícího křížení silnic od Zelenče do Čelákovic a z Jiren do Záp, vyhodnocení hlukové zátěže na dalších bodech, včetně příjezdu do Zelenče ze Mstětic, a upřesnění, jak bude nakládáno se srážkovými vodami a tzv. šedou vodou. Není to moc, ale je to aspoň něco.

Strategický výbor a vyjádření šesti členů zastupitelstva

Důležité je, že odlišný postoj k celému projektu byl znát na několika jednáních nedávno ustaveného strategického výboru. Zde zazněly i další výhrady a požadavky, které jsou součástí vyjádření k dokumentaci záměru, podepsaného šesti členy zastupitelstva a dalšími občany Zelenče. Architektem nového vyjádření je člen výboru Miroslav Bauer. Vyjádření mimo jiné požaduje nový a nezávislý dopravní průzkum v delším časovém horizontu, rozšířené vyhodnocení záměru z hlediska emisí do ovzduší, posouzení budoucí dopravy vzhledem ke stávající dopravní síti a vyhodnocení celého záměru z hlediska zásahu do zóny havarijního plánování Čepra. Požaduje též, aby vybudování okružní křižovatky ve Mstěticích bylo „nepřekročitelnou podmínkou pro zahájení první etapy výstavby“.

Jsme proti nenahraditelné ztrátě kvalitní orné půdy

Vyjádření zpochybňuje i základní filosofii, na které celý záměr stojí. Tedy tvrzení, že „vliv záměru na krajinu a její ráz bude v etapě výstavby nulový, v etapě provozu nulový“. Toto tvrzení je naprosto subjektivní a neodpovídá rozsahu a hloubce zásahů. Stejně tak ostře napadá dvě další tvrzení, která se týkají odnětí bonitní půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Za prvé, upozorňuje na to, že žádná půda zatím odňata nebyla. Za druhé, zpochybňuje, že vliv výstavby na ZPF bude malý. V závěru pak odnětí půdy v rozsahu, s nímž záměr počítá, „shledává jako nežádoucí a protispolečenský požadavek“. Jinými slovy se staví proti nenahraditelné ztrátě cca 110 ha kvalitní orné půdy, která by mohla přispět k potravinové soběstačnosti, o níž se nejen v souvislosti s doznívající pandemií stále více hovoří.

Co dál?

Rozhodně nehodláme sedět v koutě a čekat. Již tento týden proběhne první jednání společné pracovní skupiny, kde budou zástupci obce a zástupci investora řešit dosud neřešené problémy. Zástupci obce jsou tři členové strategického výboru – Jiří Skřivan, Jan Zalabák a Ladislav Mrklas. Ti musí o výsledcích informovat nejen zastupitelstvo, ale i celou zelenečskou veřejnost. Aspoň v této fázi se tedy začíná dít to, co mělo probíhat již řadu let – transparentní jednání o podmínkách realizace záměru, jeho reálných dopadech na Zeleneč a kompenzacích těchto dopadů.

Ve vlastním zájmu to, prosím, nadále sledujte.

Ladislav Mrklas

52 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page