top of page

Územní plán ovlivní každého Zelenečáka

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Územní plán je jakousi dohodou o využití území a je jen dobře, že i naše obec se po několikaletém marném snažení k tomuto kroku rozhoupala. De facto se tím plní také jeden z důležitých bodů volebního programu Sousedů pro Zeleneč z roku 2018, z čehož máme radost. Teď je ovšem podstatné, aby výsledný územní plán opravdu odrážel potřeby rozvoje celé naší obce, tedy Zelenče i Mstětic. 

Každý občan má možnost ze zákona se v procesu pořizování vyjádřit. Jde jen o to udělat to v pravý čas. Rádi bychom Vám zde zkusili objasnit proces pořízení a pomoci Vám se zorientovat v této proceduře. Doufáme, že díky našemu přispění trochu opadne panika způsobená tímto „vystřeleným šrapnelem“. Jak je zřejmé i ze samotných stránek www.upzelenec.cz při pořizování prochází tvorba plánu několika fázemi a my se budeme tohoto rozdělení držet. 

Ve Fázi 0. by mělo zastupitelstvo rozhodnout o pořízení územního plánu a vybrat pořizovatele. Tuto fázi již máme za sebou. Na zasedání zastupitelstva 22.3.2021 byla pořizovatelem (Obecní úřad Zeleneč) jako oprávněná úřední osoba vybrána  paní Ing. Lenka Šímová a „osobou pověřenou za obec Zeleneč byl zvolen komunikovat s pořizovatelem“ místostarosta Michael Husinec mladší. 

Fáze 1. u nás už také proběhla. 29.6.2021 byl zastupitelstvem, po vyvěšení, uplynutí 15-ti denní lhůty pro připomínkování od doručení veřejné vyhlášky a zapracování připomínek, schválen návrh zadání územního plánu, a tedy nic nebránilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu. Zástupcem pořizovatele byla jako zpracovatel vybrána firma studio MAP s.r.o. z Českých Budějovic. Záměrně nehodnotíme toto výběrové řízení, neboť jak uvádíme výše, chceme trochu mírnit emoce okolo pořízení ÚP. Ve Fázi 2. každý z nás mohl do předem připravené tzv. pocitové mapy zakreslit, jak se nám v Zelenči žije. Z části jsme se tak mohli podílet na návrhu, který byl doplněn o historické smlouvy, studie a další podklady veřejnosti neznámé nebo veřejností zapomenuté.

Nyní se nacházíme ve Fázi 3. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ, v našem případě navržené na 29.10.2021 v 11.30 v tělocvičně ZŠ. Zpravidla bývá neveřejné, a má to své důvody. Tohoto jednání se účastní odborníci z dotčených orgánů, zastupitelé sousedních obcí a kraje, kteří se podrobně seznamují s podrobnostmi navrženého řešení, vznášejí dotazy a připomínky. Jedná se o tom, zda není v územním plánu zapomenuto třeba vedení technické infrastruktury (vodovod, plynovod, atd.)  nebo naopak někde nepřebývá, jestli jsou dodržena všechna ochranná pásma, jestli není navržené řešení v rozporu s  ÚP sousedních obcí a další, pro veřejnost, odborné záležitosti. Proto může být účast veřejnosti na společném jednání spíše rušivým elementem, která ho rozmělňuje. Málokdo v obecenstvu vydrží jen tiše naslouchat, když se jedná o jeho humnech. Do 30ti dnů  pak tyto dotčené orgány a jejich zástupci zasílají písemná stanoviska, příp. připomínky. U nás je tato lhůta stanovena na 26.11.2021.

Pravý čas veřejnosti, tedy nás občanů Zelenče, nastane až ve Fázi 4. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ, jehož termín zatím není znám. Na tomto jednání by měl být veřejnosti, občanům, představen návrh územního plánu se zapracovanými úpravami navrženými ve Fázi 3. V této fázi můžeme reagovat na konkrétní „bolístky“ pro odborníky „neviditelné“ nebo nepodstatné podáním námitek a připomínek. 

Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou?

Námitky – dle zákona č. 183/2006 Sb. § 52 odstavec (2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených* návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Typicky to může být návrh vybudování cyklostezky přes váš pozemek nebo využití vašeho pozemku, který jste chtěli v budoucnu využít pro realizaci bydlení, jako plochu veřejné zeleně. O všech námitkách rozhoduje zastupitelstvo jednotlivě a rozhodnutí o námitce musí být odůvodněno. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. 

Připomínky – jsou v podstatě upozornění na skutečnosti, které přímo nezasahují váš majetek, ale mohou se na něm negativně, příp. i pozitivně projevit. Příkladem může být vymezení plochy pro stavbu skladovacích hal v blízkosti vašeho pozemku s domem a zahradou. Připomínky musí být vždy zohledněny, ale jejich vyhodnocení bývá obecnějšího charakteru.

Námitky a připomínky je třeba uplatnit do sedmi dnů od veřejného projednání. Vzory najdete v příloze. Pokud dojde na základě připomínek a námitek k výrazné změně v územním plánu, veřejné jednání se opakuje. Jedná se pak o tzv. opakované veřejné jednání,  a to je Fáze 5. Další reakcí na územní plán jsou stanoviska, ta vydávají pouze dotčené orgány nebo kraj a jsou pro územní plán závazná. Do přípravy územního plánu může zasáhnout kdokoli, nejen vlastníci pozemků nebo domů, ale i široká veřejnost. A právě občané mohou zmocnit zástupce veřejnosti, aby za ně jednal a komunikoval. Zástupce veřejnosti má o něco silnější právní postavení než jednotliví občané, může jím být např. spolek, ale také občan zmocněný větší skupinou obyvatel s podobným názorem, v našem případě je to 200 obyvatel. Po vypořádání všech připomínek a námitek nic nebrání zastupitelstvu schválit územní plán a jeho vydání je oznámeno veřejnou vyhláškou. Do 15ti dnů od vyvěšení začíná územní plán platit. A to je závěrečná Fáze 6.

Chtěli bychom apelovat na všechny občany Zelenče a Mstětic, aby si v rámci svých možností  prohlédli a přečetli navržený územní plán a uplatnili své námitky a připomínky. Je lepší věnovat jedno sychravé odpoledne studiu textu a plánů, než celý zbytek života litovat, že jste  případný nedostatek, týkající se vašeho majetku nebo kvality vašeho budoucího života, nezastavili.

Na závěr ještě jeden malý kvíz pro „šťoury“. Kdy zastupitelstvo obce Zeleneč odsouhlasilo „rozhodnutí o pořízení ÚP“?  Kdo nám první napíše datum zasedání zastupitelstva a číslo rozhodnutí, obdrží malé bezvýznamné +.

Petr Flaška a tým Sousedů pro Zeleneč

Návrh územního plánu najdete  ZDE

* Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007 č. j. 2 Ao 2/2007-73 je třeba pojem „dotčenosti“ vykládat šířeji než-li jen tak, že dotčeným vlastníkem může být pouze vlastník pozemků či staveb, na které přímo dopadá změna územního plánu.

21 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page