top of page

Rozvíjet Zeleneč v souladu s jasnou vizí

Aktualizováno: 15. 5. 2022

Zeleneč už dávno není vesničkou o pár stovkách obyvatel a je jen na nás, zda se stane anonymním městským satelitem a noclehárnou, nebo živou obcí poskytující všem svým obyvatelům dostatek prostoru pro seberealizaci.

Zeleneč je obcí s obrovským rozvojovým potenciálem. Obcí, jejíž rozvoj před třemi dekádami dobře začal, ale pak poněkud ustrnul. Obcí, která by mohla a měla každý rok soutěžit o titul obec roku. A tedy splňovat vysoké standardy kvality života, občanské vybavenosti i sousedské pospolitosti. Zatím se to vše může zdát velmi vzdálené, avšak jen malé obce mají malé cíle.

Tento potenciál je nutno využít uvážlivě a hlavně komplexně, a proto jsme rádi za rozběhnutí diskuse o územním plánu i jiných strategických tématech, jako je využití velkých unikátních rozvojových ploch v centru obce, zlepšení dopravní propustnosti i výběr nového ředitele nebo ředitelky zelenečské školy, které budí značný zájem zelenečské veřejnosti. To je dobře. Nyní je ta správná příležitost představit vám vizi Sousedů pro Zeleneč.

Naše vize – tři rozvojové zóny

Naše vize je jednoduchá: chceme Zeleneč jako obec, která se bude rozvíjet trvale udržitelnou formou. Nebudeme zapomínat na historii a na generace, které obec založily a budovaly. Zaměříme se na péči o současnost. A především budeme stavět na budoucnosti. 

Z toho vyplývá naše vize tří rozvojových zón obce: 

  1. První, konkrétně kolem rybníka a pak dál okolo ulice Čsl. armády až k parčíku s pomníkem, je přirozeně zónou historickou a víceméně klidovou. Má všem připomínat společné kořeny, být spjata se vzděláváním a se spolkovým životem, být prostorem pro setkávání všech generací. 

  2. Druhou zónu tvoří dynamické prostory pro moderní bydlení a občanské vybavení a drobné až střední podnikání, které se rozkládají kolem železniční trati a zahrnují všechny důležité etapy poválečného a polistopadového rozvoje Zelenče. Korunu jim mají dodávat areály pro sportovní, kulturní a společenské využití – konkrétně dětská hřiště, fotbalové hřiště a areály bývalé Ferony a bývalé lištárny. Každý z těchto prostorů má v životě obce své nezastupitelné místo. 

  3. Třetí zónou je pak celkový extravilán tedy nezastavěné území, obklopující obec. Dnes těžko prostupný, tvořený velkými lány polí. V budoucnu by ji měla tvořit hustější síť  biocenter a biokoridorů sloužících z části pro rekreaci, ale hlavně pro zvýšení biodiverzity v okolní zkultivované zemědělsko-kulturní krajině zahrnující mokřady, remízky, potoky, sady, lesíky. Cesty krajinou by měly být promyšlené a přirozené. 

Konkrétní návrhy – klíčová místa, objekty a služby v Zelenči

V historické části Zelenče chceme umístit základní školu a mateřskou školu, z nichž první bude výhradně v již vystavěné školní budově, druhá v kompletně zrekonstruovaném areálu ve Školní ulici. Každá bude mít své vlastní zázemí včetně zahrady a kuchyně. Chceme zachovat budovu č. p. 38, která by měla sloužit především k setkávání našich seniorů. Nezbytností je revitalizovat okolí rybníka, aby sloužilo relaxaci, knihovně, pro setkávání různých generací, spolkové a zájmové činnosti, uměleckým kroužkům a případně i jako ekumenická modlitebna. Na místě bývalého hostince U Lva vidíme dům s obecním bydlením pro seniory, kteří o to budou mít zájem, ale třeba i pro učitele nebo další zaměstnance obce. Našim seniorům chceme naslouchat, jak by si takové bydlení a dlouhodobou péči představovali. 

V Zelenči žije spousta sportovců a kulturně aktivních lidí. Dnešní fotbalové hřiště a pár “plácků” proto nestačí. Vedle hřiště bychom rádi vybudovali tréninkovou plochu s umělým povrchem pro celoroční využití se zastřešením pro zimní měsíce, která by do budoucna měla sloužit fotbalistům a spolu s nimi ještě několika dalším sportům. Jako další klíčové místo vidíme areál bývalé Ferony. Tam by se měly vybudovat nové tenisové kurty, prostor pro atletiku a inline bruslení, hřiště na plážový volejbal. Především by tam však měla stát víceúčelová hala s možností adaptace na různě velké a různě disponované prostory. Tím by se odlehčilo tělocvičnám v ZŠ a MŠ a ty by mohly sloužit jednak školám, jednak dalším sportům a cvičení.

Zelenči chybí občanská vybavenost. Ta začíná u nevyhovujících prostor pro obecní úřad. Nový úřad by měl vyrůst v bývalé lištárně. Kromě něj a místa pro obecní policii by zde mohla být nová pošta, hasičárna, bankomat, menší obchodní a kancelářské prostory, to vše s dostatečným parkováním i pro železniční zastávku. Je dost pravděpodobné a není na místě před tím zavírat oči, že část lištárny bude muset být využita tak, aby přinesla dostatek financí na realizaci obecně prospěšné části využití.

Ideový návrh pro ilustraci


Samostatnou kapitolu tvoří umístění základny pro technické služby. Chceme vše soustředit na jednom místě – sběrný dvůr, sběrné místo, garážová stání, prostory pro techniku a nářadí i šatny a zázemí pro zaměstnance. Jako nejlepší možné místo nám vychází prostor ve Mstětické ulici směrem ven z obce.

Zelenečská „zelená“ zóna je unikátní a je třeba o ni náležitě pečovat. Zároveň je možné ji využít k obohacení o spoustu nových prvků sloužících k rekreaci a sportu, a to především pro děti a teenagery. Může zde vyrůst pumptrack, nová dětská hřiště, další kopec na sáňkování. A možná i amfiteátr využitelný na venkovní divadelní představení nebo koncerty. Chceme také lépe hospodařit s výsadbou zeleně a budovat místa, kde bude možné přečkat ve stínu horké letní dny. 

Chceme daleko více než nyní spolupracovat s majiteli nemovitostí, zvláště bývalých dvorů a větších areálů, kteří by mohli poskytnout prostor pro řadu komerčních, ale zároveň obecně prospěšných služeb. Konkrétně zde především umístit lékařské ordinace nebo fyzioterapeutická a rehabilitační zařízení či zařízení pro dlouhodobou péči. 

Jak se toto všechno bude financovat?

Tato otázka jistě napadla nejednoho čtenáře. Celkové náklady na realizaci všech plánů se skutečně vyšplhají do stovek milionů. Dokonce se mohou dotknout takřka miliardové částky. Proto je třeba zdůraznit, že jde o vizi dlouhodobou, jejíž horizont se pohybuje kolem deseti či patnácti let. Pro realizaci budeme hledat všechny možné zdroje: vlastní, dotační, úvěrové, privátní i kombinované (např. tzv. PPP projekty). Ještě předtím ale musíme pokročit s dalšími strategickými dokumenty – především strategickým plánem rozvoje obce a pasportizací veškerého obecního majetku. Ty totiž musíme mít, chceme-li žádat o dotace, úvěry či kvalifikovaně rozhodovat o zhodnocení vlastního majetku. 

I Mstětice jsou a budou Zeleneč

Zeleneč tvoří dvě historická území. Jedním z nich jsou Mstětice. Ty čeká bouřlivý rozvoj, který se bude odehrávat v režii developera. Zeleneč ale nesmí rezignovat na roli toho, kdo jej bude usměrňovat, a to v zájmu současných i budoucích občanů celé obce. Ve Mstěticích vznikne řada služeb a zajímavých míst, které budou sloužit i zelenečským. Je potřeba pohlídat, aby byla opravdu otevřená a dostupná. Je třeba developera motivovat, aby s vedením obce diskutoval o jednotlivých společných projektech a zamezilo se tak zbytečnému plýtvání zdrojů a energie. 

Naše vize a Vaše názory

Sousedé pro Zeleneč od svého vzniku usilují o dialog s občany. Proto berte tento text jako podklad pro diskusi. Pokud Vás oslovil a vyprovokoval k diskusi, je to výborné. Pokud Vás oslovil natolik, že chcete naši vizi podpořit, zapojte se do diskuse, která nyní probíhá v rámci tzv. pocitové mapy k tvorbě územního plánu (https://www.upzelenec.cz/faze-2), a přidejte svůj hlas k našemu. Návod, jak pracovat s pocitovou mapou, najdete zde

Ladislav Mrklas

42 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page