top of page

Přerušit nebo ukončit? Ukončit nebo přerušit?

Přála bych si, abychom si byli schopni navzájem více naslouchat.  

           Abychom k řešením přistupovali vždy s rozmyslem.

            Abychom se nad názory jiných snažili zamyslet a spíše než kdo je říká, vnímali, co nám říká. 


Na posledním zasedání zastupitelstva zazněl návrh úpravy jednacího řádu, jež by v odůvodněných případech, především když se nestihnou projednat všechny body programu, připustila přerušení zasedání na dobu nepřekračující 7 dnů. Umožnilo by se tím dotáhnout věci do konce, nebo je alespoň posunout jen v řádu dnů. Ne je odsunout na týdny či dokonce měsíce.

Tento návrh byl odmítnut s odůvodněním, že by nebyla dodržena zákonem stanovená povinnost informovat veřejnost o konání zastupitelstva min. 7 dní předem. S upřesněním, že toto ustanovení zákona je kogentní, tj. nelze se od něj odchýlit. Přemýšlela jsem nad tím. Otázka, zda se od ustanovení zákona odchýlit lze či nikoli, je často velmi složitá a nezřídka ji lze určit pouze při zohlednění smyslu a účelu dané úpravy. 

V tomto případě navíc asi ani není namístě. Informace o konání zasedání totiž vždycky musí být spolu s veškerými podklady zveřejněna v předstihu 7 dnů před samotným zahájením zasedání zastupitelstva. A to ke všem bodům navrhovaného programu. Ten, kdo o účast na zastupitelstvu měl zájem, pravděpodobně přišel a informaci o jeho přerušení tak získal z první ruky. A ostatní by měli možnost se o tom dozvědět z informačních zdrojů obce, jako jsou úřední deska, aktuality, internetové stránky či mobilní rozhlas. I v případě přerušení zasedání by totiž obec byla povinna o této skutečnosti občany přiměřeně informovat, a to včetně data, hodiny, místa konání a zbývajícího projednávaného programu. Tato možnost je navíc přímo obsažena v metodických pokynech Ministerstva vnitra, které je pro obce nejvýše nadřízeným a dozorujícím orgánem. 

Pondělní zasedání zastupitelstva bylo v 9 hodin večer ukončeno a termín dalšího zasedání byl stanoven na 7.4.2021. Za stávající situace bylo takové ukončení bezpochyby variantou správnou. Škoda jen, že opět nebude dodržena nejzazší možná 15-ti denní lhůta pro svolání zasedání náhradního.  A za mě osobně tedy i škoda, že se ve výše uvedeném smyslu nepodařilo jednací řád upravit. Mohli jsme se tak v budoucnu posouvat kupředu o poznání rychleji. 

Markéta Schovánková

Náš návrh změny jednacího řádu a odůvodnění jejího zamítnutí najdete ZDE

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page