Zkoušíme to rozhýbat!

22. července 2020

Týden před konáním červencového zasedání zastupitelstva jsme požádali starostu o zařazení několika bodů na jeho program. Komplexní využití pozemků ve Feroně, revitalizace rybníka a jeho okolí, rekonstrukce objektu MŠ ve Školní ulici, chodník v Kmochově ulici, to jsou čtyři projekty, které měly být realizovány již dávno. V programu uskupení pana starosty se pravidelně opakují několikáté volební období. Neděje se však vůbec nic.

 

Obrovský pozemek Ferony, který skýtá potenciál pro vyřešení mnoha problémů, zůstává prázdný a zarůstá náletovými rostlinami. Objekty kolem rybníka ve vlastnictví obce chátrají a okolí je plné všelijakého nepořádku. Do objektu MŠ se léta pořádně neinvestuje a Kmochova ulice je stále nebezpečnějším bodem dopravy v obci. V tomto volebním období jsou všechny tyto body již podruhé v ročním plánu investičních akcí a peníze na ně jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu. Leč marně a bez jakéhokoli výsledku. Proto jsme na program navrhli diskusi ústící do osobní odpovědnosti, jasných úkolů a harmonogramů.

Přes řádné a včasné doručení našich bodů, včetně důvodových zpráv i návrhů na usnesení, odmítl starosta tyto body zařadit. Jako důvod uvedl, že se jimi zabývají výbory pro strategické plánování a územní rozvoj, resp. výbor pro dopravu. Byla to hodně zvláštní argumentace, neboť právě celé uskupení pana starosty zřízení těchto výborů dlouho odmítalo a brzdilo. Takovou argumentaci jsme v diskusi odmítli s tím, že jde o zástupný důvod, jelikož výbory jsou poradními a iniciativními orgány, zatímco reálnými výkonnými orgány obce ve všech těchto projektech jsou a musí být starosta, místostarosta a případně jimi vedení zaměstnanci obecního úřadu. Všechny body jsou navíc v plánu i rozpočtu na rok 2020 a už vůbec není na co čekat.

Body jsme znovu navrhli přímo při schvalování programu zasedání. K našemu překvapení byly všechny na program jednání zařazeny. Diskuse o nich byla velmi dlouhá a bouřlivá. Zastupitelé kolem pana starosty neustále tvrdili, že body se realizovat budou. Jedním dechem ale dokola opakovali, proč není možné stanovit konkrétní úkoly a termíny, resp. proč nejde realizovat ten či onen bod. My jsme poukazovali na to, že u všech těchto témat v zásadě existuje shoda a že již včera bylo pozdě pustit se do práce. Nakonec se nám podařilo dotáhnout vše výše uvedené do jasné podoby jednotlivých usnesení, která ukládají konkrétní úkoly. V případě Ferony a okolí rybníka byl zaúkolován strategický výbor, aby nejpozději 21. září 2020 předložil podklady, na jejichž základě zastupitelstvo pověří starostu zadáním studie. Chodník v Kmochově ulici dostal za úkol místostarosta, kterému zastupitelstvo uložilo, aby přípravu projektu zahájil neprodleně. Konečně, zadáním studie k rekonstrukci MŠ Školní byl pověřen starosta obce, a to s termínem do 30. září 2020.

Ano, po dlouhých letech nekonání a výmluv se tyto dílčí a do značné míry nejisté kroky mohou jevit jako nedostatečné. Ani my nad nimi nejásáme. Vzhledem k poměru hlasů v zastupitelstvu, kde stále zůstáváme v menšině, se však i tato usnesení, ukládající konkrétní úkoly konkrétním lidem a v konkrétních termínech, rovnají malému zázraku. Pro nás jsou navíc velkým závazkem se na nich aktivně podílet a k aktivitě postupně rozhýbávat zbytek zastupitelstva, potažmo toho, kdo je za to prvořadě odpovědný – tedy uvolněný starosta a stále ještě bohužel neuvolněný, leč solidně placený, místostarosta.

Petra Moravečková a Ladislav Mrklas