Výbory (zatím) ne, vstup do MAS ano, ve Feroně bude škola

22. dubna 2019

Máme za sebou další veřejné zastupitelstvo. Bodů bylo mnoho a o řadě z nich se na zasedání v pondělí 15. dubna dlouze diskutovalo, což je dobře, protože kde je vůle, tam je cesta. Některé body naopak nebylo možné smysluplně projednat, protože do programu nebyly navzdory řádně podanému návrhu zařazeny. Řeč je o zřízení výborů. 

Hned v úvodu zasedání jsme zopakovali náš návrh (předložený návrh zde), aby bylo do programu zařazeno zřízení tří nových výborů: výboru pro školství, kulturu a sport, výbor pro dopravu a výbor pro strategické plánování a územní rozvoj. V naší obci nyní fungují pouze dva ze zákona povinné výbory, finanční a kontrolní. Jejich práce je důležitá, ale mnohé důležité oblasti nepokrývají. Příkladem může být územní plán obce, který jako jedna z mála obcí dosud nemáme, řešení parkování nebo koncepční podpora a plánování různých sportovních a kulturních akcí. Navrhli jsme proto vytvoření pětičlenných výborů složených nejen ze zastupitelů, ale také z odborníků nebo nadšenců pro danou problematiku, kterých je mezi Zelenečáky celá řada. Věříme, že jejich zapojení napomůže otevřenějšímu a transparentnějšímu rozhodování, většímu zájmu veřejnosti o věci obecní i budování místní komunity. Výbory by sloužily jako poradní a iniciační orgán zastupitelstva pro danou oblast. Na konci loňského roku byla snaha ustanovit tzv. pracovní skupiny v rámci zastupitelstva, jejich práce je však nekoordinovaná, někteří zastupitelé jednají zcela separátně, což ani v nejmenším nesplňuje předpoklady fungující spolupráce. Přestože jsme návrh na zřízení výborů písemně předložili v zákonné lhůtě a odůvodnili jej, starosta jej na program zastupitelstva nezařadil. Při předložení přímo na zastupitelstvu jsme pro náš návrh získali jeden další hlas. Pět hlasů však bohužel nestačilo a návrh se tak na program jednání vůbec nedostal. Protože jej považujeme za zásadní, předložíme jej znovu.

Zeleneč do MASky

Druhý náš návrh, a to vstup obce do Místní akční skupiny (MAS) Střední Polabí, byl úspěšný a Zeleneč se tak může zapojit do spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v rámci regionu. MAS jsou prostředkem pro čerpání nejrůznějších dotací a podpor z různých zdrojů, většinou jde o částky menšího rozsahu, které velmi dobře doplňují finanční zdroje obcí. Čerpat podporu mohou nejen obce, ale především neziskové organizace, školy nebo místní podnikatelé. Mezi aktuálně podporované projekty patří např. Zeleň ve městech a obcích, Zřízení a provoz komunitních center nebo projekty na rozšíření kapacit školských zařízení.

Škola nebo školka? Ve Feroně se bude stavět budova školy

Nejzásadnějším a nejvíce očekávaným bodem posledního jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí o stavbě v objektu bývalé Ferony. Celá historie je velmi dlouhá a značně nepřehledná. Připomeňme v kostce, co tomuto rozhodnutí předcházelo. Minulé zastupitelstvo již v roce 2017 schválilo stavbu nové budovy základní školy, která měla vyřešit nedostatečnou kapacitu. Rozhodnutí o finanční stránce stavby však zároveň odložilo na dobu po volbách. Již tato prodleva znamenala značné zdržení realizace, takže bylo v podstatě jasné, že nová budova nebude stát do původně plánovaného termínu – tedy do 1. 9. 2019. Nebyla to jediná prodleva. Od prvního povolebního jednání totiž došlo hned k několika zásadním změnám v postoji starosty Michaela Husince a zastupitelů za jím vedené sdružení, které má v zastupitelstvu většinu. Starosta Zelenče nejprve přišel s návrhem, že by ve Feroně namísto plánované školy mohla stát mateřská škola, která by tak uvolnila prostor ve Školní ulici. Díky tomu by se základní škola mohla rozrůst o část tohoto objektu. Argumentoval tím, že by to bylo logičtější a koncepčnější. Tento návrh se setkal i s naším souhlasem. A proto se stal i součástí rozpočtu obce a plánu investičních akcí na rok 2019, které zastupitelstvo schválilo v únoru 2019. A to jednomyslně!

Už v únoru a dokonce i na tom samém jednání zastupitelstva se však situace začala znovu měnit. Své výhrady vůči tomuto řešení vyjádřily ředitelky obou škol. Ředitelka MŠ poukázala na to, že stávající projekt školy potřebám školky nevyhovuje. Vedení obce to pochopilo jako útok na schválené řešení a začalo hledat jiné. A to navzdory názorům projektanta, který jasně ukázal, že v rámci navržené stavby lze udělat úpravy tak, aby vyhovovala potřebám školky s kapacitou 120 dětí. Opětovné změně názorů pana starosty a většiny jeho kolegů to ovšem nezabránilo. A tak se od března opět začalo hovořit o nezbytnosti stavby základní školy. Odůvodňována byla časovou tísní a nutností stavbu zkolaudovat do srpna 2020, ale i nemožností souběžně zrekonstruovat budovu školky u rybníka pro dočasné potřeby školy. Důvodová zpráva ke škole zde. Korunu této změně pak nasadil zápis do prvního ročníku zelenečské školy. Ukázalo se, že vedení obce ani škole se opakovaně nedaří predikovat zájem. A to nejen z řad zelenečských dětí, ale i dětí přespolních. A tak se budou již v roce 2019 otevírat tři první třídy a obdobně tomu zřejmě bude i v roce 2020. Tímto faktem spadl koncepční návrh na řešení obou škol definitivně pod stůl. Pokusili jsme se jej zachránit a na zastupitelstvu argumentovali tím, že jde opravdu o návrh, který může situaci vyřešit nejen krátkodobě, ale i přinejmenším i střednědobě. Nakonec jsme byli v hlasování poraženi nejtěsnější možno většinou. Všichni čtyři naši zastupitelé se za této situace zdrželi hlasování. Zastupitel Jiří Skřivan hlasoval proti změně na školu. Kromě nekoncepčnosti a několikeré změny v postojích vedení obce během několika týdnů jsme se zdrželi hlasování i proto, že jsme v okamžiku rozhodování postrádali důležité podklady – především dokončený projekt, výkaz výměr a jasný rozpočet celé investiční akce. Navíc připravované řešení, tedy realizace stavby nové budovy Technickými službami obce Zeleneč, s.r.o. nám – přes stanoviska dvou právních kanceláří prezentovaná panem starostou – nepřišla jako průhledná.

Ve Feroně tedy bude nakonec – a zřejmě již definitivně – stát další budova základní školy! Koncepční řešení ZŠ i MŠ se odsouvá. Na kdy, zatím vůbec není jasné, jakkoli je situace obou škol značně neutěšená. Dobře to víme, a proto neházíme flintu do žita, ba právě naopak…

Petra Moravečková, Ladislav Mrklas